• Ο διάλογος πραγματοποιείται σε κύκλους εργασίας 18 μηνών με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
  • Κάθε κύκλος εστιάζει σε έναν ή περισσότερους στόχους, που ορίζονται από το Συμβούλιο Υπουργών Νεολαίας.
  • Η διαδικασία οργανώνεται από εθνικές ομάδες διαλόγου, οι οποίες διεξάγουν διαβουλεύσεις με νέους, οργανώσεις νεολαίας και φορείς χάραξης πολιτικής.
  • Η Προεδρία έχει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την καθοδήγηση της υλοποίησης του Διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία και συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους Εθνικούς Φορείς, καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών , με σκοπό την παρουσίαση μιας κοινής πρότασης.

Αρμόδιο όργανο για την  έγκριση της πρότασης είναι το   Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.