Ο διάλογος της ΕΕ για τη νεολαία πραγματοποιείται  μεταξύ των νέων, των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων και  των φορέων και λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία.

Ο διάλογος για τη νεολαία της ΕΕ είναι ο διάδοχος του δομημένου διαλόγου με τους νέους που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της προηγούμενης στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία από το 2010 έως το 2018.

Εφαρμόζεται  η  στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027 , η οποία εστιάζει σε τρεις βασικούς τομείς «σύνδεση, συμμετοχή και ενδυνάμωση» και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ  για όλα τα θέματα που αφορούν τους νέους.

Mε αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι απόψεις και οι ανάγκες των νέων και των οργανώσεων νεολαίας λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των πολιτικών της ΕΕ για τη νεολαία.

Image by Gerd Altmann from Pixabay