Η Στρατηγική της ΕΕ περιλαμβάνει 11 στόχους για τη Νεολαία, μέσω των οποίων  ενθαρρύνει δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι στόχοι συνοψίζονται στους παρακάτω:

1.Σύνδεση της ΕΕ με τη Νεολαία

2.Ισότητα όλων των φύλων

3.Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς

4.Ενημέρωση & Εποικοδομητικός Διάλογος

5.Ψυχική Υγεία & Ευεξία

6.Προχωρώντας την Αγροτική Νεολαία

7.Ποιοτική Απασχόληση για Όλους

8.Ποιοτική Μάθηση

9.Χώρος και Συμμετοχή για Όλους

10.Βιώσιμη Πράσινη Ευρώπη

11.Οργανώσεις Νεολαίας & Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Image by Yvette W from Pixabay