Νέοι επιστήμονες

Κινητικότητα: μονοπάτι καριέρας και εξέλιξης, μια εκδήλωση από το Erasmus Student Network Greece

Το Erasmus Student Network Greece διοργανώνει μια διήμερη εκδήλωση με τίτλο «Κινητικότητα: μονοπάτι καριέρας και εξέλιξης» στοχεύοντας στην ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου σχετικά με τα οφέλη της κινητικότητας στη μετέπειτα εξέλιξη και πορεία του ατόμου και ειδικότερα στον τομέα της απασχολισημότητας. Αφόρμηση για τη διοργάνωση της εκδήλωσης αποτελεί ο εορτασμός του 2022 ως Ευρωπαϊκού Έτους

Αποτελέσματα του Εθνικού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων 2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας υλοποίησε τον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2022. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Εθνικού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων 2022 η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 44093/Κ2/15-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΖΩ46ΜΤΛΗ-ΓΜΜ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης &

Go to Top