Τον Ιούνιο του 2021, οι επικεφαλής διαφόρων φορέων των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), εξέδωσαν κοινή δέσμευση για το δικαίωμα των παιδιών, της νεολαίας και των μελλοντικών γενεών σε ένα υγιές περιβάλλον (διαβάστε την κοινή δέσμευση εδώ: https://bit.ly/JCR2HE ). Η κοινή δέσμευση συμπληρώνει τη θεματική περιοχή “δικαιώματα των μελλοντικών γενεών, ιδίως η κλιματική δικαιοσύνη” της πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα του 2020 για δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα (https://bit.ly/C2AfHR ), καθώς και τις προτεινόμενες δράσεις του κοινού θεματολογίου του Γενικού Γραμματέα του 2021 για το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον και τις μελλοντικές γενεές (https://bit.ly/3KvzeL0 ). Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2021, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το ψήφισμά του 48/13, αναγνώρισε το δικαίωμα σε ένα καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον και αναγνώρισε ότι “η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η κλιματική αλλαγή και η μη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν μερικές από τις πιο πιεστικές και σοβαρές απειλές για την ικανότητα των σημερινών και μελλοντικών γενεών να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα”.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό το πρίσμα της ανάπτυξης του Γενικού Σχολίου αριθ. 26 σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και το περιβάλλον, η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας διαβούλευσης που θα ενημερώσει και θα υποστηρίξει το UNEP στον εντοπισμό των κενών και την κατάρτιση σχεδίων για την υλοποίηση της κοινής δέσμευσης και την περαιτέρω ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών, των νέων και των μελλοντικών γενεών στο έργο του.

Η παρούσα έρευνα είναι ανώνυμη και τα αποτελέσματα δεν θα αποδοθούν σε κανένα άτομο ή οργανισμό. Η απάντησή σας θα είναι εξαιρετικά πολύτιμη για αυτή τη συμβουλευτική διαδικασία! Παρακαλείσθε να παράσχετε τις συνεισφορές σας έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.

Έρευνα (για νέους και ενήλικες): https://bit.ly/consultationR2HE

Έρευνα φιλική προς τα παιδιά: https://bit.ly/R2HEcyf

#EYY2022 #EYY2022GR
#EuropeanYearOfYouth

#Ευρωπαϊκό_Έτος_Νεολαίας_2022